Archiv pro rubriku: Poselství

Volání

V bráně čistého jasu,

tam,

kde shluky subatomárních částic otevírají zření do útrob prastvoření,

nalézá se,

síla podstaty ve své kráse.

Není zde nic,

co JÁ jest rovnajíc,

zde může vkročit jen čisté tvé vědomí,

jež překročilo iluzi mysli.

Zde posvátnost každý nalézá,

zde svitek vyšších úkolů je ti předáván.

Zde započíná tvá pouť nesoucí cejch nejvyššího světla UNIVERSA.

Na prahu brány,

rozevírajíc dimenzionální klíč do nekonečnosti bytí,

jest každý očekáván.

Věky věků, touží duše tvá, překročit tento práh.

Ať touha její je uslyšena.

Pamatuj, v tichosti tvého nitra, ukáže se ti cesta.

Amen.

Poselství pro člověka

Pro rok 2021
Z hladiny půlnočního zření,
z mračen jež zastínily duše mnohých,
navrátí se naděje pro ty,
kdož v hodnotě pravosti,
nevzali na bedra svá,
kříž tíhy a beznaděje, jež do nicoty vede.
Úsvit a západ v jediném střetává se.
Ty sám staneš se tím,
kdož zvolí, kam pomyslné váhy,
nakloní jazýčky své, zda slunce tvé vychází či zapadne.
Jen pravá hodnota nese pravý směr.
Jen pravá hodnota,
v níž uvnitř tebe skutečná čistota,
vnáší pravý květ, jenž životem,
spojujíc tě s květy životů vesmírných plání,
dávajíc doušek živé vody, vědomím,
jež vynáší tě nad těžkosti,
a pod křídla boží ochrany.
Toto jest rokem, kdy probudit se má tvá duše.
Tvé bohatství pochází z ní,
duši tvojí probouzí cit.
Tvé tělo jest silou mikrokosmu,
a pokud od posvátného bude odděleno,
tvá duše ztrácí spojení s božím zdrojem i prozřením.
Toto jest rokem pentagramu.
Ať stane se posvátná síla ženy ochranou tvojí,
kdy ženský princip jest přijetím, láskou živením a bez síly destruktivního boje, kdy
vnášíš ochranu sám sobě.
Zři do nových vizí, buď změnou,
buď silou nového vjemu sám sebe,
tím do posvátného ON převede tě.
V pravdě pravím, mnoho započne se dělit.
Mnoho započne bloudit,
a to i těch, kdož tvrdí,
že oni jsou těmi, kdo povedou tě.
Mnoho k nepravému přilne.
Ve slepotě a hluchotě,
neboť neslyší hlas duše svojí,
a rozum náchylný k ovládání.
Pouštění, smrt, zrození.
Kdo lpí, do bolesti bude vedený.
Lidstvo však porozumí,
co mír v srdci znamená zrodit, co přijetím,
kdy opustit mnohé, jest spásou pro lidstvo nové.
Toto vše jest přípravou duše a těla pro vstup Ducha.
Dej váhu a hodnotu svojí,
genomu a citu, jež božské hladiny rodí,
tím správnost cesty tvé, kdy nemůžeš se splést.
Přijde mnoho těžkostí.
Nezmizí bolesti,
neboť mnoho do strachu polapeno je,
i bude a ne každá duše zří do čistých hladin ducha.
Dej pozornost svoji tomu, co vnáší život tobě,
neboť dáváš-li pozornost tomu,
co život ti bere,
tvá životní síla odchází a volání duše, ten tenký její hlas, se ti započíná vzdalovat.
Jelikož přehlušena polem nepokojů,
otvírá bránu strachu a životní síla ti odchází,
neboť stala se potravou pro destrukci dualitních mocností.
Povstávají ti,
co beze slov, uvnitř sebe, oddáni nejvyšší síle,
započnou tvořit díla svá, neměnná,
a v odpojení od bouří,
jež okolo se šíří, tvoříc život hvězdného řádu,
ve vnitřním míru,
bez boje a odsudků,
ve víře,
hledíc do zdroje,
naslouchajíc hlas povstávajíc z nitra,
nesouc soucit pro zbloudilé a sílu NE,
pro zatracení, vědomy si své přísahy a cesty předurčení.
Ti stanou se zdrojem, vyvoleností i silou spojující s Bohem.
Amen.